มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ หอประชุม GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ได้กำชับให้ผู้คุมสอบทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด


ดร.บรรเจิด เจริญเวช รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวชี้แจงสิ่งที่ผู้คุมสอบต้องปฏิบัติในวันสอบ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 กันยายนนี้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้คุมสอบคอยสังเกตผู้เข้าสอบอย่างใกล้ชิด หากมีเหตุการณ์ผิดปกติระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ให้รีบรายงานถึงผู้รับผิดชอบตามลำดับโดยทันที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในการสอบ และจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับทุกฝ่าย


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว/ถ่ายภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี