เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จับมือโรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมผลิตงานวิจัยเชิงรุก ผ่านโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยการศึกษาสมุนไพรพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ร่วมกับผู้มีประสบการณ์ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน

ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การแปรรูปสมุนไพร ที่มีการผลิตสมุนไพรเป็นยาและมีคลีนิคแพทย์แผนไทย ในการศึกษาและผลิตยาสมุนไพรพื้นบ้าน นับว่าเป็นโครงการวิจัยที่รองรับนโยบายของคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาพลังแผ่นดินทอง หรือ The Golden Hub ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรในการศึกษาและผลิตยาสมุนไพรพื้นบ้าน โดยมีทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในครั้งนี้


เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี