สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) จัดโครงการ “การแสดงทางวัฒนธรรม” ( โนรา ) หวังสร้างบัณฑิตให้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการทางวัฒนธรรม ให้เกิดคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยการแปรทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นวัตถุดิบ ตอบสนองแนวคิดของรัฐบาล ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นำศิลปะการเเสดงรุ่นตายายมาสืบสานลูกหลาน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณข้างอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปและเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเกิดเป็นสภาพไร้พรมแดน การแข่งขันด้านเศรษฐกิจมีความเข้มข้น การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็วกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับตัวเร่งพัฒนาทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในสังคมโลก ซึ่งภาวะไร้พรมแดนทำให้การติดต่อสื่อสารและการคมนาคมระหว่างภูมิภาคเป็นไปอย่างง่ายดาย นำไปสู่การร่วมมือระหว่างประเทศในหลายๆ ด้าน เช่น การเติบโตของประชาคมอาเซียนเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทำให้ทุกประเทศต้องทำความเข้าใจ ทบทวนวัฒนธรรมของตนและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับวัฒนธรรมอื่นๆ โดยสันติในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นการเปิดโอกาสให้วัฒนธรรมหลักของชาติต่างๆ และวัฒนธรรมพื้นบ้านซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลายได้แสดงตัวออกมา ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้จะกลายเป็น “ทุนทางวัฒนธรรม” ที่ประเทศสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบ ไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับสังคมจนเป็นที่น่าเชื่อถือในสังคมโลกได้ และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุนทางวัฒนธรรมเหล่านั้นด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีการสืบทอดมาจากรุ่นพ่อเฒ่าแม่เฒ่าของบรรพบุรุษชาวภาคใต้ ที่ในอดีตมักจะมีการแสดงมโนราห์ หนังตะลุง ในงานมโหรสพต่างๆ ได้ ด้วยการเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการจัดการ

ด้าน อาจารย์สรัญ เพชรรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดเผยว่า สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ต้องการให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางด้านวัฒนธรรมทุกด้านทุกประเภทของประเทศไทย มาจัดกระบวนการจัดการ พร้อมกับเกิดความรู้สึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสามารถจัดการทางวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีวัฒนธรรมต่างชาติไหลบ่าเข้ามา ส่งผลให้วัฒนธรรมท้องถิ่นเริ่มลางเลื่อน จนกลายเป็นถูกทอดทิ้ง และเสี่ยงต่อการสูญหายไปในอนาคต จึงต้องการให้ผู้เรียนสาขาการจัดการทางวัฒนธรรมเป็นผู้สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ด้วยการประยุกต์ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของชาติ อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่สู่สากลด้วยการจัดการผ่านเทคโนโลยีและการสื่อสารด้านภาษาต่างชาติ โดยหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรมเป็นการสนองพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมอีกด้วย

สำหรับการแสดงมโนราห์ที่มีการนำมาโชว์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ที่ให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดการเองทุกกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การคัดสรรและฝึกซ้อมนักแสดง นักดนตรีไทยที่ใช้ประกอบ ด้านการแต่งกายของนักแสดง การบริหารจัดการด้านเวที การประสานงานทุกภาคส่วน เป็นต้น โดยมีอาจารย์สันติชัย แย้มใหม่ เป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมด้านการแสดงมโนราห์ ทั้งนี้หากมีผู้สนใจการแสดงมโนราห์หรือการแสดงที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อนำไปเผยแพร่หรือโชว์ด้านวัฒนธรรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


นางสาวกนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว
สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี