alt

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นโดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี มรส. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมกว่า 300 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและช่วยเหลือสังคมได้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี มรส. กล่าวในโครงการอบรมปฐมพยาบาลและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นว่า การอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นเป็นหลักสูตรที่สำคัญที่จะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและไปช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี

ด้านผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้และให้นักศึกษาที่รับการอบรมเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ