มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) จัดโครงการ Rajabhat Camping 2018 เปิดโอกาสให้กับนักเรียนทำความรู้จักสาขาวิชาที่เปิดสอนด้วยการทดลองใช้ชีวิตนักศึกษาใหม่ในรั้ว มรส. พร้อมทำกิจกรรมกับอาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษา เพื่อค้นหาความสนใจและเลือกเรียนในศาสตร์ที่เหมาะสมกับตนเอง เมื่อระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวในพิธีเปิดโครงการ Rajabhat Camping 2018 ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ ด้วยมุ่งหวังว่าการศึกษาจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติ ซึ่ง มรส. มีพันธกิจหลักว่าด้วยการผลิตบัณฑิตคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน แต่การจะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้นั้น สิ่งสำคัญต้องมาจากผู้เรียนที่มีความสนใจใคร่ค้นหาความรู้ในสิ่งที่กำลังศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผู้เรียนจะต้องทราบความต้องการด้านการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สนใจก่อน และเพื่อตอบโจทย์ความสนใจในสาขาวิชา มหาวิทยาลัยจึงได้มีการแนะนำสาขาวิชาต่างๆ จากแต่ละคณะมานำเสนอแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ถึงความสำคัญของศาสตร์นั้นๆแนวทางกระบวนการเรียนรู้ การใช้ชีวิตของการเป็นนักศึกษา โดยมีรุ่นพี่มาให้คำแนะนำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอน ประกอบกับกิจกรรมดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นด้วยความสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ที่สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ และเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้าน อาจารย์นาวิน วงศ์สมบุญ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ดูแลโครงการ Rajabhat Camping 2018 เปิดเผยว่า การจัดโครงการ Rajabhat Camping 2018 นั้น นอกจากเป็นนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการกับอาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษาของแต่ละคณะ และให้ผู้เรียนได้รู้จักศักยภาพและความสนใจของตนเอง เพราะนักเรียนบางคนอาจไม่ใช่คนที่เรียนเก่งมากนักแต่มีภาวะการเป็นผู้นำ เป็นนักกิจกรรม ชอบด้านสันทนาการ ชอบด้านดนตรี กีฬา เป็นต้น ด้วยการนำนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจากทั่วภาคใต้กว่า ๕๐๐ คน มาทดลองใช้ชีวิตนักศึกษา เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน ถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัย ได้ทำกิจกรรมร่วมกับอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ ได้ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ ละลายพฤติกรรมเพื่อหลอมรวมเป็นหนึ่ง รวมทั้งได้ทำความรู้จักกับสาขาวิชาและคณะต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกทางชีวิตได้อย่างถูกต้อง ในการเลือกศึกษาต่อในศาสตร์ที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง

นางสาวธัญวรรณ คงงด นักเรียนชั้น ม. ๖ จากโรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร บอกว่า เหตุผลที่เลือกเรียนที่ มรส. เพราะใกล้บ้าน ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจกับมหาวิทยาลัย และได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่เคยเรียนที่โรงเรียนสวนศรีวิทยา แล้วมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสาขาวิชาที่สนใจคือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพราะมีความสนใจเรื่องการบริหารงานราชการและปรารถนาที่จะทำงานในหน่วยงานราชการต่อไปในอนาคต

นางสาวกนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ ข่าว

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี