เมื่อเร็วๆนี้ ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ และคณะอาจารย์นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ร่วมใจกันจัดกิจกรรมเสริมวิชาเรียน ASEAN STUDY โดยในกิจกรรมมีการสาธิตการทำอาหารประจำชาติอาเซียน ณ ลานกิจกรรมอาคารครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์

ซึ่งมีอาหารประจำชาติ 8 อย่างคือ อโดโบ้ของประเทศฟิลิปปินส์ ลักซาของประเทศสิงคโปร์ กาโดกาโดของประเทศอินโดนีเซีย เนมของประเทศเวียดนาม นาซิเลอมักของประเทศมาเลเซีย อาม๊อกประเทศกัมพูชา ลาเพ็ดของประเทศเมียนมาร์ และแอมบูยัทของประเทศบรูไน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกระบวนการทำอาหาร และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

นายสมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี