เมื่อวานนี้(11 พฤศจิกายน 2560 )มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาเอก ณ ห้องราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เน้นสนับสนุนและสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการทำผลงานทางวิชาการในด้านนวัตกรรมและตำราให้ครอบคลุมในทุกมิติ

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีระดับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทางด้านคุณวุฒิ ทักษะละความเชียวชาญพร้อมที่จะพัฒนานวัตกรรมและตำราเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะสร้างพลังในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ด้าน ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยว่า คณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ อันแน่วแน่ที่จะให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสร้างผลงานทางวิชาการที่สื่อถึงตัวตนของอาจารย์ออกมา โดยยึดหลักความรู้ที่ตนถนัดในการพัฒนาเนื้องานออกมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมในทุกๆ มิติ


เทพพิทักษ์ ยศหมึก เขียนข่าว

สมยศ นุ่นจำนงค์ ถ่ายภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี