รศ.ดร. ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีและ ผศ.ดร. ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนและกองทุนหมู่บ้านในเครือข่ายร้านค้าประชารัฐภาคใต้กับรศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ด้าน ดร. อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า โครงการนี้จะส่งเสริมสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่ตลาดและจำหน่ายในร้านค้าประชารัฐ จะช่วยเชื่อมระหว่างชุมชนและรัฐบาลจัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการอบรมด้านบัญชีกองทุนหมู่บ้าน


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะวิทยาการจัดการจะเป็นหน่วยงานในการประสานความร่วมมือเพื่อกำหนดเป็นโมเดลในภาคใต้ และนำเสนอปัญหาและแนวทางการพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการค้าในทุกๆโอกาสมิติ ทั้งนี้จะมีข่ายงานความร่วมมือ คือ กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดำเนินงานร่วมในการประสานวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

คณะวิทยาการจัดการ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี