วันนี้(18 ตุลาคม 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการติดตั้งและให้บริการเครือข่ายไร้สาย โดยมี รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหารจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น สร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนทุกภารกิจ โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี