กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบของตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมหาวิทยาลัยได้เชิญ รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านการบริหารบุคคล มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องG807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบของตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าว่า การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจะช่วยส่งเสริมให้ การทำงานมีโอกาสสำเร็จมากขึ้น ทำงานได้ตรงเป้า เป็นระบบที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันและมีงานใหม่ ๆ ที่จะสามารถตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยในการรับใช้ชุมชนได้ในทุกมิติ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี