เมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยอ.วสันต์ สุทธโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และคณะ ร่วมใจกันสนับสนุนอาหารว่างกว่า 7000 ชิ้นให้กับหน่วยงานภายใน มรส.และหน่วยงานราชการ โรงเรียน ชุมชนใกล้เคียง อาทิ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ โรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานคุ้มครองฯ(บ้านศรีสุราษฎร์) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ฯลฯ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับการศึกษาในระดับท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว
นายจิรายุทธ ทวิชศรี สำนักจัดการทรัพย์สิน ถ่ายภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี