มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา(น.ว.อ.) รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 27 มกราคม 2561 (ทุกวันศุกร์ – เสาร์) ตั้งเป้ายกระดับการศึกษาและบทบาทในทุกของอาจารย์มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดรับกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยตั้งเป้าที่จะพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนการสอน สร้างทักษะในบทบาทหน้าที่ให้เป็นระบบ รวมไปถึงการวิจัย จึงจัดอบรมหลักสูตรนักวิชาการอุดมศึกษา(น.ว.อ.) เพื่อยกระดับผลการศึกษาและบริบทของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้องก้าวทันโลกอย่างมีคุณภาพ

สามารถดูเทปวิดีโอบันทึกการฝึกอบรมและภาพบรรยากาศหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา(น.ว.อ.) เพิ่มเติมได้ทาง http://media.sru.ac.th/category/higher-education/

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี