สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการพัฒนาตามรอยและสืบสานปณิธานธรรมท่านพุทธทาส เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจกว่า 320 คนได้เรียนรู้ชีวิตและผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุที่แท้จริง

อาจารย์ กิตติกร ไสยรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส.กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองแห่งศาสนาที่มีปูชนียบุคคลทางด้านศาสนา คือท่านพุทธทาสภิกขุ โดยมีหลักธรรมคำสอนมากมาย ทั้งเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การใช้ชีวิตของท่าน ซึ่งสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสนา และการสอนศาสนาก็ได้เน้นที่ท่านพุทธทาสภิกขุ ผู้นำทางด้านศาสนาของประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน น.ส.ศิริพร เกิดวิหค นักศึกษาปี 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มรส. เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้มอบความรู้ และอบรมสั่งสอนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความรู้ด้านพุทธศาสนา พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติจริง กลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และยังนำหลักคำสอนมาบูรณาการกับการศึกษาและประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

นางสาวนิทัศน์ ไหมจุ้ย ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี