วันนี้(25 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สกสค.) ในโอกาสเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สกสค. ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี