เมื่อเร็ว ๆ นี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการธุรกิจค้าปลีกยุค 4.0 โดยการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 กว่า 40 คน เข้าร่วมศึกษารูปแบบธุรกิจ ณ ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ 7-ELEVEN ต้นแบบด้านการประหยัดพลังงาน สาขาธาราสแควร์ ปิดท้ายด้วยร้าน 7-ELEVEN ยุคนวัตกรรม 4.0 สาขาใหม่หน้าสาธิต PIM ถนนแจ้งวัฒนะ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำภายใต้ความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์กิตติกร ไสยรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เปิดเผยว่า การศึกษาในโลกทุกวันนี้ จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ที่จะเป็นการเรียนในห้องเรียนสี่เหลี่ยมรูปแบบเดิมไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ในเมื่อโลกธุรกิจยังถูกขับเลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะใหม่ๆ โลกของการศึกษาก็จะต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย เช่นเดียวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่กำลังพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนแบบเดิมให้ทันสมัย ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำงาน เก่งภาษา และมีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม

ด้าน อาจารย์สุกานดา เทพสุวรรณชนะ อาจารย์ผู้ร่วมดูแลโครงการ กล่าวว่า โครงการนี้ ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่หลักสูตรมีการเปิดการเรียนการสอนมา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาในการนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้และบูรณาการกับรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง นักศึกษาจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้กับการประกอบธุรกิจของตนเองในภายหน้าสอดคล้องกับนโยบายคณะวิทยาการจัดการ ในการลดการสอนลงและเพิ่มการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา “Teach Less, Learn More” ตลอดจนการพัฒนาชุมท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก เขียนข่าว

ธนากร โพชากรณ์ ภาพ/รายงาน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี