มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดกิจกรรม SRU Spirit สปิริต ของชาวเรา งานประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นโอกาสในการชื่นชมบุคลาการ หน่วยงานและฉลองความสำเร็จในรอบปีของชาว มรส. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อุปนายกสภา มรส. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นโดยรอบมหาวิทยาลัยในความสนใจแลเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน

รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เผยว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของบุคคลกรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด ความสำเร็จของทุกหน่วยงานต้องอาศัยความรู้ความสามรถของบุคลากรทุกสายงาน ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งงาน SRU Spirit จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจและแรงเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยต่อไป

ด้าน ผศ.ณัฐา วิพลชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มรส. กล่าวว่า งาน SRU Spirit ประจำปี 2560 ครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อมีกิจกรรมมากมายทั้ง การทำบุญตักบาตรพระภิกษุกว่า45 รูป พิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศให้กับบุคลากรและหน่วยงานดีเด่นประจำปี ขบวนพาเหรด กองเชียร์บุคลากร กีฬาหลากหลายประเภท การแจกตลอดจนกิจกรรมนันทนาการและการสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สมยศ นุ่นจำนงค์/อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี