เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม "SRU Spirit Spirit ของชาวเรา" ประจำปี 2560 พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากร และหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น
สำหรับรางวัล ประกอบด้วย
1. รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย


alt

 • ผู้บริหารดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์


 • บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์


 • บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ คุณพีรพัฒน์ พรหมปาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


 • บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ คุณสิทธิชัย ถิ่นระยะ นักจัดการภูมิทัศน์ สำนักงานอธิการบดี


2.โล่รางวัลหลักสูตรดีเด่น ของมหาวิทยาลัย ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


3.โล่รางวัลหน่วยงานดีเด่น ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย


4. โล่ราลวัลบุคลากรดีเด่นของหน่วยงาน
4.1 บุคลากรสายวิชาการดีเด่นของหน่วยงาน


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา อุดมประมวล คณะครุศาสตร์
 • อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนายุ ภู่วิทยาธร คณะวิทยาการจัดการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • อาจารย์วิชชุตา ให้เจริญ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
 • อาจารย์ขวัญทยา บุญเชิด คณะนิติศาสตร์

4.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของหน่วยงาน


 • นายคณากร จินดาวัฒน์ คณะครุศาสตร์
 • นางจุรีภรณ์ จันทมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • นางละออง รังสิมันตุชาติ คณะวิทยาการจัดการ
 • นางนงคราญ นุมน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นางปุญญิศา คีรีเพชร วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
 • นางสาวเดือนนภา ไชยพรหม คณะพยาบาลศาสตร์
 • นางสาวยุวลักษณ์ พุทธรักษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • นางสาวเนตรชนก สุขเจริญ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • นายศิริชัย ทองจีน สำนักงานอธิการบดี
 • นายไพรรัตน์ คงสร้อย สำนักจัดการทรัพย์สิน

4.3 บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของหน่วยงาน


 • นางสาวศรีสมบัติ คำทอน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
 • นายเจริญศักดิ์ มังกร สำนักจัดการทรัพย์สิน


5.รางวัลเสื้อสามารถแก่บุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์"


 • นางสาวอุบลวรรณ บุญแก้ว
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลญา แก้วประดิษฐ์
 • นางสาวอรสา แซ่ซั่ว
 • นางสาวจารีย์ พรหมณะ
 • นาวสาวทุติยา ศรีสุขดี
 • นาวสาวพัชราวดี สวัสดิสาร


6.รางวัลเสื้อสามารถแก่บุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29


 • นายสุรชัย นาคแถม
 • นางสาวจุฑามาศ โขนขำ

เรียบเรียง ธีรวัฒน์ กิจงาม
ภาพ ฝ่ายสื่อสารองค์กร