วันนี้(4 มกราคม 2560)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จับมือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสอบทานข้อมูลและถอดบทเรียน สังเคราะห์การดำเนินงาน พัฒนานโยบายสาธารณะ ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มรส. ภายใต้โครงการสถาบันวิจัยและพัฒนาเครือข่ายต้นแบบบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับภาคี ชุมชนท้องถิ่น

รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีพันธกิจที่สนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัย ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการระดมนักวิจัยทุกคณะกว่า 80 คน สร้างชุดโครงการที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าที่ต่อเนื่องของชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์มั่นคงและยั่งยืน

ด้าน ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. เผยว่า ในวันนี้ได้มีการรวบรวมโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 เรื่อง ครอบคลุม 9 จังหวัดภาคใต้ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นในทุกมิติ ซึ่งจะนำผลจากการปฏิบัติจริงของนักวิจัยมาสังเคราะห์ผลและพัฒนานโยบายสาธารณะให้เกิดเป็นรูปธรรมในชุมชน ท้องถิ่นอย่างแท้จริง


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี