มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดอบรมปฏิบัติการเขียนตำราทางวิชาการของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้อง GA103 อาคารเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา มรส. มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้พัฒนาศักยภาพ ในการผลิตงานเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในศาสตร์ต่างๆ มากกว่า 50 หลักสูตร

รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า พันธกิจหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงมีการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามากกว่า 50 หลักสูตร ซึ่งในการจัดการสอนของแต่ละหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงต้องผลิตบทเรียน สื่อการสอน และตำราต่างๆ ในตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศยุคThailand 4.0ทุกระดับความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน เพื่อในการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้าน ผศ.ณัฐา วิพลชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เผยว่า ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสำนักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียนได้เล็งเห็นว่า การผลิตตำราที่มีคุณภาพนั้น อาจารย์ผู้เขียนจะต้องมีองค์ความรู้ด้านเทคนิคและกลวิธีในการเขียนตำราอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับการผลิตงานเขียนอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนศักยภาพในศาสตร์ต่างๆได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ตลอดจนเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการมากขึ้น

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี