นิเทศศาสตร์ มรส. ปั้นนักศึกษาให้มีความพร้อมรับมือยุคสื่อดิจิทัลเข้มข้น โดยมุ่งให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติการ ทั้งงานตัดต่อลำดับภาพและงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์

ดร. ทัศนาวดี แก้วสนิท อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก้าวเข้าสู่ยุคการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ (New media) หรือยุคการสื่อสารดิจิทัล (Digitalisation) การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตสื่อของนักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาให้รู้เท่าทันและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง “ปัจจุบันผู้ชมสื่อต่างๆ ไม่เพียงมีบทบาทเป็นผู้รับสาร หรือ Receiver เพียงเท่านั้น หากแต่ยังสามารถสลับบทบาทที่เรียกว่า Role-shifting กลายมาเป็นผู้ส่งสารหรือ Sender ได้เช่นกัน นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในฐานะนักสื่อสารมวลชนจึงต้องเรียนรู้การออกแบบสารที่จะสื่อออกไปยังผู้ชมผู้ฟังอย่างถูกต้องเหมาะสม”

ด้าน ไตรเพชร พลดี วิทยากรบรรยายการใช้โปรแกรมตัดต่อและลำดับภาพ เปิดเผยว่า โปรแกรม Adobe Premiere ที่นำมาใช้ฝึกปฏิบัติการนี้ถูกออกแบบมาคู่กับงานนิเทศศาสตร์และเหมาะสำหรับงาน Production ที่มีมาตรฐาน โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นหลังการถ่ายทำ (Post-production) ซึ่งเป็นการเรียบเรียงภาพ เสียงและเทคนิคพิเศษ (Special effect) เพื่อสื่อความหมายและสร้างความเข้าใจ

ส่วน นายพัฒนุพงศ์ คงปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน กล่าวถึงการอบรมครั้งนี้ว่า สิ่งสำคัญที่ได้จากการอบรมฝึกปฏิบัติการคือการได้ฝึกฝนทักษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรมเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โดยทาง นายณัฐพล หงวนบุญมาก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นว่า การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการครั้งนี้สามารถนำมาต่อยอดในการผลิตสื่อแล้วสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Youtube Facebook ซึ่งจะทำให้วิดีโอที่ธรรมดาๆ มีความน่าสนใจมากขึ้น สามารถผลิตชิ้นงานที่ดีส่งอาจารย์ และการอบรมแบบนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษารุ่นพี่ด้วย

ในขณะที่ นางสาวรพีพรรณ สุวรรณรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ เผยถึงสิ่งที่ได้จากการอบรมว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรมต่างๆ ในการทำงาน ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อการสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร จัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2561 โดยมีคุณไตรเพชร พลดี และคุณอพิสิทธิ ชมเชย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการ เป็นวิทยากรผู้บรรยายการใช้โปรแกรม Adobe Premiere แก่นักศึกษาและผู้สนใจจำนวนทั้งสิ้น 64 คน ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายอัษฎาวุฒิ สูงสุด ข่าว
นายธิติ พิวัฒน์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มรส. ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี