เมื่อเร็วๆนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต อาจารย์ และคณะ ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับบุคลากรเพื่อให้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ผ่านโครงการ “จัดการความรู้ตามกรอบ TQF สู่ TQR” ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์ มรส. กล่าวว่า งานประกันคุณภาพเป็นหัวใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นทุกปี อันนำไปสู่การขอขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ Thai Qualification Register (TQR )ซึ่งเป็นหลักสูตรตามแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คณบดี เผยถึงผลการประเมินที่ผ่านมาว่า คณะครุศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2 ปีที่ผ่านมาในระดับดีต่อเนื่องกันทั้ง 2 ปี หลายหลักสูตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการขึ้นทะเบียนหลักสูตร จึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมหลักสูตรให้ก้าวไปสู่การขึ้นทะเบียนอย่างมีคุณภาพ


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

คณะครุศาสตร์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี