alt


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวดอนสัก – เกาะพะลวย ณ ห้องประชุมผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มรส. ได้ดำเนินการกำหนดแผนเพื่อต่อยอดในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆให้มีหลากหลายมากขึ้น มีการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีนโยบายและเจตนารมย์เดียวกันในการทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้แนวคิดในการดำเนินงานว่า การวางแผนและการดำเนินงานในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ จะทำงานแบบ stand alone ไม่ได้ จะต้องร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนผนึกกำลังช่วยเหลือผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนี้การที่หน่วยงานร่วมกันทำงานตามพันธกิจใดๆก็ตามพลังแห่งความสามัคคีจะช่วยให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดี ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ VUCA ที่ทุกภาคส่วนไม่ควรนิ่งเฉยและปล่อยให้เกิดผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว โดย VUCA เป็นคำที่เกิดจากอักษรตัวแรกของคำ 4 คำ V ย่อมาจาก Volatility กล่าวคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีความผันผวนไม่ยั่งยืนและแน่นอน U ย่อมาจาก Uncertainty คือความไม่แน่นอน กล่าวคือ ทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน วันนี้เข้าใจกันอย่างนี้แต่ในวันพรุ่งนี้ความหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้ C ย่อมาจาก Complexity คือ ปรากฎการณ์ความซับซ้อน เช่น การดำเนินโครงการที่ร่วมกันพูดคุยกันในวันนี้ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดอนสัก – เกาะพะลวย ไม่ใช่แค่นั่งเรือ ไปร่วมพูดคุยกับชาวบ้านแล้วกลับ แต่มีความซับซ้อนมากกว่านั้นในบริบทพื้นที่ต้องร่วมกันศึกษาค้นคว้าให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่แท้จริง A ย่อมาจาก Ambiguity คือความกำกวม ไม่ชัดเจน การทำงานอาจจะมีอะไรที่ไม่ชัดเจนและไม่แน่นอนเกิดขึ้น


ด้าน ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมาย อาทิ กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบนเส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก – เกาะพะลวย จากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการสร้างเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยทางน้ำในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากคณะพยาบาลศาสตร์ การสำรวจและอนุรักษ์สมุนไพรที่มีสรรพคุณส่งเสริมสุขภาพของบ้านเกาะพะลวย จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แปรรูปผลิตอาหารทะเลบนเส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก – เกาะพะลวย จากคณะวิทยาการจัดการ การจัดการและป้องกันปัญหาขยะจากทะเลเกาะพลวยโดยใช้แนวป้องกันขยะ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยบนเส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก – เกาะพะลวย จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โดยผลจากการประชุมได้สรุปว่าให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสานกับส่วนงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามหัวข้อกิจกรรมที่ได้กล่าวมา โดยดำเนินการเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อนำเข้าสู่แผนปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไปเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี