มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ตั้งเป้ายกระดับการศึกษาและบทบาทในด้านทุกของอาจารย์มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดรับกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยทางกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา(น.ว.อ.) รุ่นที่1 ขึ้นมาในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 27 มกราคม 2561 (ทุกวันศุกร์ – เสาร์) และในช่วงสัปดาห์สุดท้ายได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องอบรมศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยตั้งเป้าที่จะพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนการสอน สร้างทักษะในบทบาทหน้าที่ให้เป็นระบบ รวมไปถึงการวิจัย จึงจัดอบรมหลักสูตรนักวิชาการอุดมศึกษา(น.ว.อ.) เพื่อยกระดับผลการศึกษาและบริบทของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้องก้าวทันโลกอย่างมีคุณภาพ


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

กฤษพงษ์ แก้วอ่อน ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี