มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เป็นเจ้าภาพจัดงาน “ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 18” ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งทางวิชาการด้าน ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน โดยมี รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี

ผศ.นรินทร์ สุขกรี หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามข้อตกลงร่วมกันในการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ โดยความร่วมจัดงานเพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรต่อยอด และพัฒนาการศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล

ด้าน นายอพิสิษฐ์ อินนาปา นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กิจกรรมทั้ง 3 วันจะประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ศักยภาพด้านการผลิตไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์จากน้ำในด้านชลประทานและสาธารณูปโภคของเขื่อนรัชชประภา” จากนายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผอ.เขื่อนรัชชประภา “ศักยภาพและความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย” โดยนาวาอากาศเอกพุทธพงศ์ ผลชีวิน รองผู้บังคับการกองบิน 7 และการนำเสนอวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) 6 เรื่อง การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 16 เรื่อง และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาของนักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา และศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ ณ เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

อพิสิษฐ์ อินนาปา ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี