คณะบดีเผยกลไกที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรคือสร้างบุคลากรที่มีความเข้าใจการจัดการองค์ความรู้ในด้านการวิจัย ต่อยอดการดำเนินงานขององค์กรและผู้เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)เปิดเผยว่า การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในองค์กรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางการศึกษา จะช่วยให้การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับการยอมรับสามารถต่อยอดและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ได้จริงในอนาคต ซึ่งทางคณะได้มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ในลักษณะของชุดโครงการวิจัย

ผศ.ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย มรส. กล่าวว่า ปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมได้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ของชุมชนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็นไปอย่างสมดุล ลักษณะของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ก็เหมือนกันจะเป็นไปในการวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์ของชุมชนในพื้นที่มากกว่าเดิม ชุดโครงวิจัยสามารถตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาประเทศในปัจจุบันได้เพราะประกอบด้วยการทำงานแบบบูรณาการกับหลายภาคส่วนหลายหน่วยงาน


โดยโครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการศึกษาบุคลากรการวิจัย กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยชุดโครงการ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายและอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยชุดโครงการ ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์


เทพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

คณะครุศาสตร์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี