สำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผุดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เยาวชนในโรงเรียนเครือข่าย ตามหลักคำสอนท่านพุทธทาส เพื่อผลิตเยาวชนที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม ออกไปรับใช้สังคมในอนาคต

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กว่า 70 คน เข้าร่วมโครงการสืบสานปณิธานธรรม ตามรอยท่านพุทธทาส เรียนรู้คำสอนท่านพุทธทาสในสถานที่จริง ณ วัดต่างๆใน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

อาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยบูรณาการการเรียนการสอนในด้านหลักพระพุทธศาสนา ให้กับโรงเรียนในเครือข่าย สร้างบุคคลต้นแบบในการสืบทอดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม

อาจารย์กิตติกร ไสยรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส.เผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองแห่งศาสนาที่มีปูชนียบุคคลทางด้านศาสนา คือท่านพุทธทาสภิกขุ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสนา และการสอนศาสนาจึงได้เน้นที่ท่านพุทธทาสภิกขุ ผู้นำทางด้านศาสนาของประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้ร่วมโครงการจะได้ศึกษาผลงานที่แท้จริงของท่านพุทธทาสภิกขุ โดยมีหลักธรรมคำสอนและผลงานมากมาย ทั้งเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การใช้ชีวิตของท่าน ซึ่งสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงในสังคมยุคปัจจุบัน


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

อ.กิตติกร ไสยรินทร์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี