มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)ตั้งเปาผลิตบัณฑิต ที่มีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ เพิ่มโอกาสในการมีงานทำในอนาคตรศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าว่า มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานความสำคัญของการเป็นพลังพลเมืองพลังแผ่นดิน ซึ่งการเรียนรู้ภาษาให้ได้ดีนั้น ต้องเริ่มจากการสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดประตูสู่อาชีพที่ก้าวหน้ากว้างไกลในอนาคต ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะส่งผลให้นักศึกษามีคุณค่าเพิ่มขึ้นเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวมี่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งนักศึกษามีโอกาสสูงมากที่จะฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เช่นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยบทสนทนาง่ายๆ กับนักท่องเที่ยวได้อย่างภาคภูมิใจ

โดยโครงการทอล์คโชว์ “ภาษาอังกฤษพลังพลเมือง พลังแผ่นดิน”จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งมี มิสเตอร์ แอนดรูว์ บิ๊กส์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ภายใต้ความร่วมมือของอนุกรรมการรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยาชภัฏสุราษฎร์ธานี