สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคีภาคใต้เข้าร่วม เพื่อพัฒนาหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพสูงสุด

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตระหนักดีว่ากลุ่มภาคีราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ยังมีความต้องการหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ซึ่งยังขาดแคลนบัณฑิตในกลุ่มโรงเรียนมัธยมเป็นอย่างสูง จึงมีความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคีเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้จะต้องร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมการผลิตทรัพยากรครูที่มีคุณภาพและศักยภาพไปปฏิบัติหน้าที่พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์

ด้าน ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ประเทศไทยยังคงมีความต้องการครูสาขาต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกลุ่มภาคีราชภัฏในเขตภาคใต้ มีการเรียนการสอนด้านครุศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เปี่ยมไปด้วยผู้สอนมีศักยภาพ ดังนั้นการบูรณาการจัดทำหลักสูตรร่วมกันตามความเชี่ยวชาญจะทำให้ได้หลักสูตรที่สามารถพัฒนาครูทดแทนในหลักสูตรที่ขาดแคลนได้อย่างมีมีคุณภพ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี