เมื่อวานนี้(11 มี.ค. 2561) องค์การนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตทางจิตและปัญญา รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาออกไปสร้างสรรค์วัตกรรมอย่างแท้จริง

อ.วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ทิศทางในการสร้างนักศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 คือสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างกระบวนการความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่กระบวนการที่ท้าทายขึ้น ซึ่งจะถือว่าเป็นความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของการชาติ ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนจะต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ผ่านการเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตทางจิตและปัญญา ให้นักศึกษาได้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 จนเกิดทักษะในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ด้าน นายโชตินันท์ รัตนพฤทธิ์ รองนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยถึงที่มาของโครงการว่า จากโจทย์ในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน ทางองค์การนักศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวคิดนำไปใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอนด้วยการแสวงหาความรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีระบบการคิดที่สร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ และเป็นการศึกษาเพื่ออนาคต ที่เน้นผลิตคนไปสร้างสรรค์วัตกรรมอย่างแท้จริง

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

ธีรภัทร อาศิรพจน์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี