มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินหน้าดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เน้นการสร้างความเข้าใจ คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ ในการกำหนดนโยบายการบริหารของหน่วยงาน ร่วมทั้งการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ด้านการบริหารจัดการที่มีระบบคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น

ด้าน นายสมชาย สหนิบุตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ความโปร่งใสในหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดโครงการ ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และได้ทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมาย

โดยการจัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ในครั้งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ประกอบด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดทั้งหมด และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสราษฎร์ธานี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี