วันนี้ (13 มีนาคม 2561) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ ในหัวข้อ “การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่” The Workshop for Mathematics Student teacher in “Using Mathematics Textbook” โดยมี Professor Dr. Masami ISODA จาก University of Tsukuba, Japan เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม GA104 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าว่า มหาวิทยาลัยมีพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งคือ การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจากผลการประเมินระดับนานาชาติพบว่านักเรียนญี่ปุ่นได้ขึ้นชื่อว่ามีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอ่านในระดับต้นๆของโลก มาโดยตลอด กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของญี่ปุ่น โดยเฉพาะหนังสือเรียนซึ่งเป็นเครื่องมือเป็นสิ่งที่สำคัญในการออกแบการสอน และเป็นสื่อหลักในการเรียนรู้ของทุกระดับการศึกษา

ดร.เอนก สุดจำนงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า คณิตศาสตร์มีความสำคัญทั้งในแง่ของการใช้งานในชีวิตจริงและการพัฒนาการศึกษาให้กับทุกคนในสังคม จึงมีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในทุกยุคทุกสมัยอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบัน คณิตศาสตร์ยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งในมุมมองการเป็นศาสตร์พัฒนาความคิด ความเป็นเหตุเป็นผล และการมีส่วนร่วมการพัฒนาทักษะชีวิตช่วยพัฒนาความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมช่วยให้มนุษย์อธิบายสิ่งต่างๆทั้งที่สิ่งมองเห็นและมองไม่เห็นคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของการพัฒนาศาสตร์ของสาขาอื่นๆ


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี