alt

วันนี้ 4 พฤษาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยสภา 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม อาจารย์กานต์ธิดา บุญมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคุณไตรเพชร พลดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ "โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database: Gale Virtual Reference Library)" โดยเครือข่ายกลุ่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 28 สถาบัน (RuLibNET) ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประสานความร่วมมือ สร้างศักยภาพความเข้มแข็ง ในการทำงานร่วมกันของเครือข่ายและเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศต่อไปดร.พิทา จารุพูนผล ประธานเครือข่ายผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กล่าวว่า ตามที่ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ได้ให้แนวทางแก่มหาวิทาลัยราชภัฏในเรื่องการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา อันก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยการประสานความร่วมมือในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ลดความซ้ำซ้อนและมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อันเป็นการประหยัดงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง


ฐานข้อมูลเครือข่าย Gale Virtual Reference Library

GVRL5 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Virtual Reference Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชา Business Technology โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีจำนวน 9 รายชื่อ เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/สถาบันซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานภายใต้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่มีระยะกำหนด

Website : Gale Virtual Reference Library
EBSCOHOST
ebsco-db EBSCOHOST นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 11 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น

1. ฐานข้อมูล ScienceDirect
2. ฐานข้อมูล Proquest Dissertation
3. ฐานข้อมูล ISI Web of Science
4. ฐานข้อมูล W.H.Wilson
5. ฐานข้อมูล Education Research Complete
6. ฐานข้อมูล Computer Applied Science Complete
7. ฐานข้อมูล Communication Mass Media Complete
8. ฐานข้อมูล Academic Search Complete
9. ฐานข้อมูล Business Source Complete
10. ฐานข้อมูล CINAHL Complete
11.
ฐานข้อมูล Legal Source

ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)

Website : EBSCOhost – EBook

Website : EBSCOhost – Research Database


ข่าว ธีรวัฒน์ กิจงาม
ภาพ ไตรเพชร พลดี