SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ปรับเวลาการเปิดภาคเรียนภาคเรียน 1/2560 เป็นวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
Wednesday, 01 March 2017 เขียนโดย :   sru

กำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2560 จากเดิมเดือนสิงหาคม ปรับเป็นวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ขอให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ของผู้ปกครอง ขอให้แบบตอบรับส่งกองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม 25600 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ปกครองบัณฑิตสละสิทธิ์
   ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดการเรียนการสอนและวันสอบปลายภาค นักศึกษาภาคกศ.บท. ภาคเรียนที่ 1/2560
   ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2560
   ประกาศให้บัณฑิตรายชื่อดังนี้ ให้ส่งรูปที่สวยครุยวิทยะฐานกับฝ่ายทะเบียน
   รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี