SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศแนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
Sunday, 26 March 2017 เขียนโดย :   webmaster


ประกาศแนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2559 ควรดำเนินการดังต่อไปนี้

1. นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการปัจฉิมนิเทศโดยกองพัฒนานักศึกษา
2. นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานะการชำระค่าลงทะเบียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
     - กรณีกู้ยืม กยศ. ต้องได้รับการรับรองจากกองพัฒนานักศึกษาว่าได้รับการอนุมัติการกู้เงิน   จากกองทุน กยศ. เป็นที่เรียบร้อยโดยต้องประสานกับกองพัฒนานักศึกษา    
     - กรณีที่ไม่ได้รับทุน กยศ. จะต้องดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถชำระได้ตามเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อประสานประธานหลักสูตรเป็นรายกรณี
3. นักศึกษาต้องดำเนินการตรวจสอบแผนการเรียนว่าเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรหรือไม่
4. นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะได้ดำเนินตรวจสอบและขออนุมัติจบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป


หมายเหตุ : นักศึกษาคนใดมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อโดยตรงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ขอให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ของผู้ปกครอง ขอให้แบบตอบรับส่งกองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม 25600 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ปกครองบัณฑิตสละสิทธิ์
   ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดการเรียนการสอนและวันสอบปลายภาค นักศึกษาภาคกศ.บท. ภาคเรียนที่ 1/2560
   ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2560
   ประกาศให้บัณฑิตรายชื่อดังนี้ ให้ส่งรูปที่สวยครุยวิทยะฐานกับฝ่ายทะเบียน
   รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี