SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 2560
Monday, 27 March 2017 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา ที่ 2/2560 และ 3/2560 ฉบับภาษาอังกฤษ Academic Calendar 2017 for Special Studies Program, Suratthani Rajabhat University and International School of Tourism, Ko Samui Campus Second Semester (2/2017) and
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค. 2559 – 30 ก.ค. 2560 เข้าขึ้นทะเบียนบัณฑิต และกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2560 เว็บไซต์ http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp ระบบบร
   นักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2560 ลงทะเบียน วันที่ 15 – 22 ธ.ค. 60 พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 8 ม.ค. – 11 ก.พ. 61
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพุธเวลา 12:30 – 14:30 น. เป็นชั่วโมง Homeroom/พบอาจารย์ที่ปรึกษา