SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ชวนนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย NPTU ประเทศไต้หวัน
Wednesday, 29 March 2017 เขียนโดย :   webmaster

National Pingtung Univeristy (NPTU) ประเทศไต้หวัน ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย NPTU ประเทศไต้หวัน โดยสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาใดก็ได้ที่ตนสนใจ

ทั้งนี้ ผู้สมัครควรสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดีหรือสามารถสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหลักสูตรประมาณ 5,000 – 6,000 บาท ซึ่งจะครอบคลุมค่าบริหารจัดการ ค่าหอพัก ค่าอุปกรณ์หอพัก และค่าอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ รวมถึงการสำรองตั๋วเครื่องบินโดยสารไปกลับกรุงเทพ – ไต้หวันด้วยตนเอง

นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ชั้น 2 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา ที่ 2/2560 และ 3/2560 ฉบับภาษาอังกฤษ Academic Calendar 2017 for Special Studies Program, Suratthani Rajabhat University and International School of Tourism, Ko Samui Campus Second Semester (2/2017) and
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค. 2559 – 30 ก.ค. 2560 เข้าขึ้นทะเบียนบัณฑิต และกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2560 เว็บไซต์ http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp ระบบบร
   นักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2560 ลงทะเบียน วันที่ 15 – 22 ธ.ค. 60 พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 8 ม.ค. – 11 ก.พ. 61
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพุธเวลา 12:30 – 14:30 น. เป็นชั่วโมง Homeroom/พบอาจารย์ที่ปรึกษา