SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ชวนนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย NPTU ประเทศไต้หวัน
Wednesday, 29 March 2017 เขียนโดย :   webmaster

National Pingtung Univeristy (NPTU) ประเทศไต้หวัน ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย NPTU ประเทศไต้หวัน โดยสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาใดก็ได้ที่ตนสนใจ

ทั้งนี้ ผู้สมัครควรสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดีหรือสามารถสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหลักสูตรประมาณ 5,000 – 6,000 บาท ซึ่งจะครอบคลุมค่าบริหารจัดการ ค่าหอพัก ค่าอุปกรณ์หอพัก และค่าอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ รวมถึงการสำรองตั๋วเครื่องบินโดยสารไปกลับกรุงเทพ – ไต้หวันด้วยตนเอง

นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ชั้น 2 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ขอให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ของผู้ปกครอง ขอให้แบบตอบรับส่งกองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม 25600 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ปกครองบัณฑิตสละสิทธิ์
   ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดการเรียนการสอนและวันสอบปลายภาค นักศึกษาภาคกศ.บท. ภาคเรียนที่ 1/2560
   ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2560
   ประกาศให้บัณฑิตรายชื่อดังนี้ ให้ส่งรูปที่สวยครุยวิทยะฐานกับฝ่ายทะเบียน
   รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี