SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ขอใช้นักศึกษา ภาคปกติ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อและตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2559
Wednesday, 19 April 2017 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

***หมายเหตุ นักศึกษาหรือกลุ่มเรียนใดที่สำเร็จแล้วและยังไม่เข้ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศสามารถเข้าร่วมได้โดยแจ้งรายชื่อหรือกลุ่มเรียนได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.077-913326 หรือ 088-7653004

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ขอให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ของผู้ปกครอง ขอให้แบบตอบรับส่งกองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม 25600 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ปกครองบัณฑิตสละสิทธิ์
   ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดการเรียนการสอนและวันสอบปลายภาค นักศึกษาภาคกศ.บท. ภาคเรียนที่ 1/2560
   ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2560
   ประกาศให้บัณฑิตรายชื่อดังนี้ ให้ส่งรูปที่สวยครุยวิทยะฐานกับฝ่ายทะเบียน
   รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี