SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ รหัส ๖๐ ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อการชำระเงินค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (หากนักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อให้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษาด่วน)
Tuesday, 01 August 2017 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

จากลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๔๒๘๔ หากนักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อในลำดับข้างต้นให้รีบดำเนินการแจ้งชื่อเพิ่มได้ที่ฝ่ารบริการและสวัสดิการ (ประสานงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา ใต้หอประชุมวชิราลงกรณ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ****หากนักศึกษาคนใดไม่ดำเนินการตามที่แจ้งทางผู้ประสานถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐****

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจร่วม โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
   สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2560
   ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนีติดต่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ(ตกค้างรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ) ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2561 จำนวน 11 คน
   เปลี่ยนแปลง ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ด่วนที่สุด
   ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนีติดต่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป