SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ รหัส ๖๐ ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อการชำระเงินค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (หากนักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อให้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษาด่วน)
Tuesday, 01 August 2017 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

จากลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๔๒๘๔ หากนักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อในลำดับข้างต้นให้รีบดำเนินการแจ้งชื่อเพิ่มได้ที่ฝ่ารบริการและสวัสดิการ (ประสานงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา ใต้หอประชุมวชิราลงกรณ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ****หากนักศึกษาคนใดไม่ดำเนินการตามที่แจ้งทางผู้ประสานถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐****

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
   ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุ ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2560 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
   ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ภาคกศ.บท. เรียนเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน สิงหาคม 2560