แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา
Monday, 02 October 2017 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา


กองพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบและหากมีนักศึกษาสนใจสามารถสมัครที่คณะภายในวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม  2560