SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศให้บัณฑิตรายชื่อดังนี้ ให้ส่งรูปที่สวยครุยวิทยะฐานกับฝ่ายทะเบียน
Friday, 13 October 2017 เขียนโดย :   webmaster
รายชื่อบัณฑิต รายชื่อบัณฑิต
 • โดยส่งผ่าน Emaill : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  แนบรูป ไฟล์ .jpg เท่านั้น
  พร้อมรหัส และชื่อสกุล
 • หรือทางเฟส Anne's K. Rattanawit 
  เพื่อจัดบัตรประจำตัวบัณฑิต  ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560
  (บัณฑิตที่ไม่มีรายชื่อดังประกาศแสดงว่าข้อมูลรูปถ่ายถูกต้องแล้ว)

  หากมีข้อสงสัยประกาศ ติดต่อ 088-7653004 หรือ 077-9133-333 ต่อ 6601
ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 Portfolio (Rajabhat Camping 2018)
   ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ขอให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ของผู้ปกครอง ขอให้แบบตอบรับส่งกองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม 25600 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ปกครองบัณฑิตสละสิทธิ์
   ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดการเรียนการสอนและวันสอบปลายภาค นักศึกษาภาคกศ.บท. ภาคเรียนที่ 1/2560
   ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2560
   รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี