แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
กิจกรรม การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai Mooc) ประจำปี 2562
Wednesday, 21 August 2019 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรีผ่านห้องเรียนออนไลน์ Thaimooc.org (การเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโครงการ Thai MOOC "ตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต" เป็นโครงการการเรียนรู้ออนไลน์รูปโฉมใหม่ เรียนผ่านระบบ MOOC (Massive Open Online Course) สนับสนุนการเรียนรู้คนไทย เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้พัฒนาหลักสูตรนำร่องให้กับนักศึกษาและชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาด้วยตนเองตามที่ตนเองต้องการด้วย SMART COURSES จำนวน 3 หลักสูตรในปี  2562 ได้แก่


  • SRU002 การจัดการสารสนเทศสำนักงาน (Office Information Management)
  • SRU003 ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน (English for Fundamental Nursing) (รอประกาศเข้าเรียน)
  • SRU004 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา (Design of Multimedia Courseware and Animation for Education) (รอประกาศเข้าเรียน)


รายละเอียดเพิ่มเติม http://arit.sru.ac.th/news-activities/arit-news/1015-sru-mooc-course.htmlข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   แบบฟอร์มสติกเกอร์ติดรถ สำหรับนักศึกษา
   รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 ร่วมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563
   รับสมัครทดสอบ Digital Literacy Certification (IC3) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 (รหัสนักศึกษา 60-61) แก้กิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนมิถุนยาน 2563