คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 793 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  22 ส.ค. 2557กำหนดการทำบัตรนักศึกษา ภาค กศ.บท. รุ่น 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2557 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารกาญจนาภิเษกฯ ชั้น 1)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  21 ส.ค. 2557ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องยกเลิกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนผิดหลักสูตรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  18 ส.ค. 2557ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗กองพัฒนานักศึกษา
  15 ส.ค. 2557ขอเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  15 ส.ค. 2557ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาภาษาฯ เข้าร่วมกิจกรรม “เทคนิคเก่งอังกฤษพิชิตอาเซียน”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  5 ส.ค. 2557รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. ศูนย์สุราษฎร์ธานี รุ่น 17 และ ศูนย์เกาะสมุย รุ่น 13สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 ส.ค. 2557ประกาศ นักศึกษา ภาคปกติ สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 4-14 ส.ค. 2557 โดยไม่มีค่าปรับ ได้ที่กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เริ่มปรับวันที่ 15 ส.ค. 2557 วันละ 50 บาทสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  31 ก.ค. 2557ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานสรุปจำนวนบัณฑิตแยกตามคณะ และยอดรวมทั้งหมด ของแต่ละวัน ท่านสามารถดูได้ที่ http://regis1.sru.ac.th/graduate2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  30 ก.ค. 2557ประกาศจากฝ่ายทะเบียน ด่วนที่สุด เรื่องลงทะเบียนรายวิชา SBI0312 ทักษะพื้นฐานการเรียนชีววิทยาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  28 ก.ค. 2557ประกาศจากฝ่ายทะเบียน เรื่องเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ด่วนที่สุดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  23 ก.ค. 2557ขอเลื่อนการประกาศผลการทดสอบโครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  23 ก.ค. 2557ประกาศผลสอบเข้าเป็นนักศึกษา ภาคกศ.บท. ภาคเรียนที่ 1/2557 ศูนย์สุราษฎร์ธานี-เกาะสมุยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 ก.ค. 2557ปฏิทินวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ก.ค. 2557ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557กองพัฒนานักศึกษา
  8 ก.ค. 2557ประกาศจากฝ่ายทะเบียน สิ่งที่นักศึกษาต้องทราบ สำหรับการลงทะเบียนรายวิชา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 ก.ค. 2557ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรรายวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  29 มิ.ย. 2557รายละเอียด โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษ วันที่ 30 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  27 มิ.ย. 2557ประกาศผลสอบและห้องอบรม รายวิชาวัดความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาปี 1/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  24 มิ.ย. 2557ประกาศห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษาปี่ที่ 1/2557 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  24 มิ.ย. 2557ประกาศรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี ประจำปี 2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  20 มิ.ย. 2557นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 (4 ปีเทียบ) เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาฯ ณ.ห้องไฟฟ้า 2 อาคารเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ในวันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา 13.00 น. ให้นักศึกษาเตรียมใบรายงานผลการเรียน ของ สถาบันเดิม ปวส. อนุปริญญา มาด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  20 มิ.ย. 2557ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาฯ และจะประกาศสถานที่อบรมวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 27 มิ.ย. 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.sru.ac.th/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 มิ.ย. 2557ขั้นตอนในการขอทำบัตรนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่1 รหัส 57 ทุกคนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 มิ.ย. 2557สรุปจำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 57 แยกตามกลุ่มเรียนและคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 มิ.ย. 2557ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการปรับ เกรด I เป็น E ในวันที่ 4 ก.ค. 2557 สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.บท. 2/2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 มิ.ย. 2557ประกาศ สำหรับนักศึกษา กศ.บท. ทุกศูนย์การศึกษา การชำระเงินค่าลงทะเบียน พร้อมเสียค่าปรับ 1,500 บาท สิ้นสุดภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ก่อนชำระเงิน นักศึกษาต้องบันทึกข้อความขอชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 มิ.ย. 2557ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ที่สังกัดคณะครุศาสตร์ ปี 2557 ให้เข้าปฐมนิเทศของคณะครุศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ในวันที่ 16-18 มิถนายน 2557 เวลา 08:00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  11 มิ.ย. 2557นักศึกษาใหม่ ชั้นปี 1 รหัส57 ทุกคน สามารถเข้าตรวจสอบ รหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียนตัวเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  10 มิ.ย. 2557ประกาศ เรื่องการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  10 มิ.ย. 2557ปฏิทินวิชาการ นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน 54114.171 พยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำลังแสดงหน้าที่ 18 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>