คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 787 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  11 มี.ค. 2557เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2557กองพัฒนานักศึกษา
  4 มี.ค. 2557การประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗กองพัฒนานักศึกษา
  28 ก.พ. 2557ให้นักศึกษาที่นักศึกษา ภาคปกติและภาค กศ.บท. ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด "คู่มือปัจฉิมนิเทศ"กองพัฒนานักศึกษา
  25 ก.พ. 2557การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร TQF)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 ก.พ. 2557ประกาศ การเข้าสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (รหัสวิชาขึ้นต้นด้วย GED)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  22 ก.พ. 2557ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. 3/2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 ก.พ. 2557นักศึกษา ภาคกศ.บท. ศูนย์สุราษฎร์ และ ศูนย์เกาะสมุย ที่เข้าปีการศึกษา 2556 รหัส 56 วันที่ 22-23 ก.พ. 2556 มีการจัดการเรียนการสอนปกติ ตามปฏิทินวิชาการ 2/2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ก.พ. 2557ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2556กองพัฒนานักศึกษา
  6 ก.พ. 2557ประกาศเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอน และการสอบ นักศึกษาภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2556 ด่วนPeerapat Prompan
  29 ม.ค. 2557ประกาศเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอน นักศึกษาภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2556 ด่วนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  9 ม.ค. 2557ประกาศสภานักศึกษา ภาคปกติ เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗กองพัฒนานักศึกษา
  9 ม.ค. 2557การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖กองพัฒนานักศึกษา
  2 ม.ค. 2557นักศึกษาภาคปกติ ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า พร้อมค่าปรับ ในวันที่ 10 มกราคม 2557 นี้เท่านั้น หลังจากนี้ต้องพักการเรียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  17 ธ.ค. 2556นักศึกษากลุ่มเรียน สฎ.1613.041 และ สฎ.1614.042 สาธารณสุขชุมชน ให้รวบรวมใบรายงานผลการเรียน ส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน เพื่อดำเนินการเรื่องการยกเว้นรายวิชาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  26 พ.ย. 2556ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖กองพัฒนานักศึกษา
  19 พ.ย. 2556กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  12 พ.ย. 2556ประกาศการดำเนินงานชมรมของนักศึกษา ปีการศึกษา 2556กองพัฒนานักศึกษา
  8 พ.ย. 2556แจ้งปิดกลุ่มเรียนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ภาคเรียนที่ 2/56สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  5 พ.ย. 2556รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  1 พ.ย. 2556ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ห้องศรีวิชัย เปลี่ยนเป็น ห้อง GA104 และ ห้อง GA104 เป็น ห้องศรีวิชัยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  1 พ.ย. 2556นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป (รหัสวิชาขึ้นต้นด้วย GED) ให้ดาว์นโหลดรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคเรียนที่ 2/2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  31 ต.ค. 2556ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2556กองพัฒนานักศึกษา
  10 ต.ค. 2556กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 ก.ย. 2556ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 ก.ย. 2556การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖กองพัฒนานักศึกษา
  29 ส.ค. 2556ให้นักศึกษาผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มาติดต่อห้องทะเบียนด่วน เรื่องการลงทะเบียนเรียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  29 ส.ค. 2556ประกาศให้นักศึกษา ภาคกศ.บท.ชั้นปีที่ 1 รหัส56 ทุกคน ศูนย์สุราษฎร์ธานี และเกาะสมุย เข้าประเมิน ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ย. 2556 เท่านั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  27 ส.ค. 2556ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ดำเนินการเข้าไปประเมินให้เสร็จสิ้น ก่อนวันที่ 9 ก.ย.56 นี้เท่านั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  23 ส.ค. 2556ประกาศจากฝ่ายทะเบียน คนที่ยังไม่ส่งวุฒิการศึกษาตัวสำเร็จการศึกษา 6 เทอม และระบบล็อคอยู่ ให้มาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภานใน วันที่ 31 ส.ค. 2556 เท่านัน้ หลังจากนั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  20 ส.ค. 2556ประกาศผลการพิจารณาชมรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556กองพัฒนานักศึกษา
กำลังแสดงหน้าที่ 19 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>