SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ขอใช้นักศึกษา ภาคปกติ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อและตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2559
Wednesday, 19 April 2017 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

***หมายเหตุ นักศึกษาหรือกลุ่มเรียนใดที่สำเร็จแล้วและยังไม่เข้ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศสามารถเข้าร่วมได้โดยแจ้งรายชื่อหรือกลุ่มเรียนได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.077-913326 หรือ 088-7653004

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพุธเวลา 12:30 – 14:30 น. เป็นชั่วโมง Homeroom/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2560
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษา ภาคกศ.บท. ปีการศึกษา 1/2560 วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 60