SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ขอใช้นักศึกษา ภาคปกติ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อและตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2559
Wednesday, 19 April 2017 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

***หมายเหตุ นักศึกษาหรือกลุ่มเรียนใดที่สำเร็จแล้วและยังไม่เข้ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศสามารถเข้าร่วมได้โดยแจ้งรายชื่อหรือกลุ่มเรียนได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.077-913326 หรือ 088-7653004

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจร่วม โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
   สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2560
   ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนีติดต่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ(ตกค้างรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ) ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2561 จำนวน 11 คน
   เปลี่ยนแปลง ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ด่วนที่สุด
   ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนีติดต่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป