SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2560
Monday, 28 August 2017 เขียนโดย :   sru


ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ สอบวันที่ 28 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สอบวันที่  28 สิงหาคม 2560
คณะครุศาสตร์ สอบวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบวันที่ 30-31 สิงหาคม 1 และ 7 สิงหาคม 2560
คณะวิทยาการจัดการ สอบวันที่ 1,4-6 กันยายน 2560
คณะนิติศาสตร์ สอบวันที่ 6 กันยายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบวันที่ 6-7 กันยายน 2560

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา 077913337 หรือ 0818917774
il.sru.ac.th

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพุธเวลา 12:30 – 14:30 น. เป็นชั่วโมง Homeroom/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2560
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษา ภาคกศ.บท. ปีการศึกษา 1/2560 วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 60