SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศขยายเวลาเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560
Friday, 25 August 2017 เขียนโดย :   sruประกาศขยายเวลาเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  • สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560
  • สัปดาห์ที่ 18 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560
  • สอบปลายภาค 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้เนื่องจากในภาคเรียนที่ 1/2560 มีวันหยุดและกิจกรรมที่ส่งผลต่อเวลาเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงมีความจำเป็นต้องขยายเวลาดังกล่าว

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจร่วม โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
   สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2560
   ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนีติดต่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ(ตกค้างรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ) ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2561 จำนวน 11 คน
   เปลี่ยนแปลง ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ด่วนที่สุด
   ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนีติดต่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป