SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศขยายเวลาเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560
Friday, 25 August 2017 เขียนโดย :   sruประกาศขยายเวลาเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  • สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560
  • สัปดาห์ที่ 18 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560
  • สอบปลายภาค 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้เนื่องจากในภาคเรียนที่ 1/2560 มีวันหยุดและกิจกรรมที่ส่งผลต่อเวลาเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงมีความจำเป็นต้องขยายเวลาดังกล่าว

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 Portfolio (Rajabhat Camping 2018)
   ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ขอให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ของผู้ปกครอง ขอให้แบบตอบรับส่งกองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม 25600 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ปกครองบัณฑิตสละสิทธิ์
   ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดการเรียนการสอนและวันสอบปลายภาค นักศึกษาภาคกศ.บท. ภาคเรียนที่ 1/2560
   ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2560
   ประกาศให้บัณฑิตรายชื่อดังนี้ ให้ส่งรูปที่สวยครุยวิทยะฐานกับฝ่ายทะเบียน