SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2560
Monday, 28 August 2017 เขียนโดย :   sru


ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ สอบวันที่ 28 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สอบวันที่  28 สิงหาคม 2560
คณะครุศาสตร์ สอบวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบวันที่ 30-31 สิงหาคม 1 และ 7 สิงหาคม 2560
คณะวิทยาการจัดการ สอบวันที่ 1,4-6 กันยายน 2560
คณะนิติศาสตร์ สอบวันที่ 6 กันยายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบวันที่ 6-7 กันยายน 2560

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา 077913337 หรือ 0818917774
il.sru.ac.th

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 Portfolio (Rajabhat Camping 2018)
   ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ขอให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ของผู้ปกครอง ขอให้แบบตอบรับส่งกองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม 25600 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ปกครองบัณฑิตสละสิทธิ์
   ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดการเรียนการสอนและวันสอบปลายภาค นักศึกษาภาคกศ.บท. ภาคเรียนที่ 1/2560
   ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2560
   ประกาศให้บัณฑิตรายชื่อดังนี้ ให้ส่งรูปที่สวยครุยวิทยะฐานกับฝ่ายทะเบียน