SRU Authentication : Login | Logout

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
รายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
Monday, 13 November 2017 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษา ภาคกศ.บท. ปีการศึกษา 1/2560 วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 60
   ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2560 ฉบับภาษาอังกฤษ Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2017 Second Semester (2/2017)
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2560
   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านกิจกรรมพัฒนาภาษาด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ (SPEEXX) โดยศูนย์ภาษา